Privacy statement

Toof Pet, gevestigd aan De Klapwaker 19, 5283 NL BOXTEL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.toofpet.nl of https://www.offershome.nl
De Klapwaker 19
5283 NL BOXTEL
+31 (0) 650 811 811
J.G.J. Offers is de Functionaris Gegevensbescherming van Toof Pet.
Hij/zij is te bereiken via toofpet@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Toof Pet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, mits op het aanvraagformulier verstrekt:

 • Voor- en achternaam van de hoofdpersoon in Toof Pet de Toverpet
 • Voor-/bijnamen van overige rollen in Toof Pet de Toverpet
 • Geslacht hoofdpersoon
 • Geboortedatum hoofdpersoon
 • Adresgegevens hoofdpersoon en ouder(s)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt ten behoeve van het genereren van e-book Toof Pet de Toverpet en/of een publicatie
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij de gegevens werden verstrekt via het bewust invullen van een aanvraagformulier. We kunnen echter niet controleren of een aanvrager/bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via toofpet@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Toof Pet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende, door jou aangegeven, doelen:

 • Het genereren van een e-book Toof Pet de Toverpet en/of
 • Het publiceren van een Toof Pet avontuur in de krant en/of
 • Het afhandelen van jouw betaling en/of
 • Om goederen en diensten per e-mail bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Op basis van ingevulde gegevens op een door jou ingevuld vragenformulier wordt met behulp van Excel VBA een Toof Pet avontuur gegenereerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Toof Pet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

De ingevulde gegevens t.b.v. een e-book worden 14 dagen bewaard.
7 dagen voor verwerking en 7 dagen voor herstel van fouten.
De ingevulde gegevens t.b.v. een publicatie worden 90 dagen bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Toof Pet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Toof Pet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toof Pet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar toofpet@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Toof Pet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Toof Pet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Toof Pet of via toofpet@gmail.com